Pàgines

29 d’oct. 2015

Motricitat fina amb joguines comercials / Motricidad fina con juguetes comerciales

No tot el que fem són manualitats, també tenim joguines. Algunes joguines només surten de tant en tant per mantenir l'expectació. Ens agrada el cocodril de Goki i hi juguem de moltes maneres, ara la que més ens agrada és veure quantes peces hi pot posar cadascú abans que caigui. Cal molta concentració.

No todo lo que hacemos son manualidades, también tenemos algunos juguetes. Hay juguetes que solo aparecen de vez en cuando para mantener la expectación. Nos gusta el cocodrilo de Goki y jugamos con él de muchas maneras, la que nos gusta más ahora es ver cuantas piezas puede poner cada uno antes de que se caigan. Hace falta mucha concentración. 19 d’oct. 2015

Practiquem grafomotricitat amb sorra / Practicamos grafomotricidad con arena

Com que el Joan i el Marc ja han passat l'etapa de posar-se les coses que no toquen a la boca avui hem treballat amb sorra fina, si ho proveu amb criatures més petites, es pot fer exactament igual amb sal fina. És important que en poseu prou per cobrir bé el fons de la safata però no en feu gruix perquè els dibuixos queden molt més nítids.

Esta vez hemos hecho la actividad con arena fina, si la hacéis con niños o niñas más pequeños se puede hacer exactamente igual con sal fina. Es importante que pongáis una cantidad suficiente como para cubrir bien el fondo de la bandeja pero sin que quede grosor para que los dibujos os queden nítidos.

Així doncs, necessitareu:
 • Safata amb sorra o sal fina
 • Opcional: pedretes de colors
 • Fitxes amb grafismes que podeu veure aquí

Necesitaréis:
 • Bandeja con arena o sal fina
 • Opcional: piedrecitas de colores.
 • Fichas con los grafismos que podéis encontrar aquí

Els va fer molta gràcia el contrast de color de les pedretes amb el fons blanc i van respondre bastant bé a la consigna fer camins entre les pedretes.

Les hizo mucha gracia el contraste del color de las piedrecitas con el fondo blanco y respondieron bastante bien a la consigna de hacer caminitos entre las piedras.


Quan es van cansar de les pedres el Marc va començar a fer dibuixos i el Joan lletres.

Cuando se cansaron de las piedras, Marc empezó a hacer dibujos y Joan letras.

16 d’oct. 2015

La motricitat fina i els colors de la tardor / La motricidad fina y los colores del otoño

El Marc cada día m'explica unes quantes vegades que les fulles cauen dels arbres perquè és tardor i cada día en cull tres o quatre que va canviant quan en troba una de "oh mama mira que bonica!".

Marc cada día me cuenta unas cuantas veces que las hojas caen de los árboles porque estamos en otoño y cada día recoge tres o cuatro hojas que van cambiando a medida que encuentra otra que: "oh mama mira que bonita"

És per això que se'm va acudir que podriem treballar la  motricitat fina amb els colors de la tardor i les fulles caient dels arbres. El materia és molt simple:

 • Dibuix del tronc d'arbre mida DIN A3. El dibuix original el pots trobar aquí.
 • Paper ceba dels colors de la tardor (verd, groc, taronja, marron) tallat a quadradets petits. 
 • Cola blanca
 • Pinzell
 • Opcional: paper brillant de color blau per simular l'aigua de la pluja. Com tots sabeu a la tardor plou molt.
Es por este motivo que se me ocurrió que podríamos trabajar la motricidad fina con los colores del otoño y las hojas cayendo de los árboles. El material es muy simple:
 • Dibujo del tronco del árbol tamaño DIN A3. El dibujo original lo puedes encontrar aquí.
 • Papel cebolla de los colores del otoño (verde, amarillo, naranja, marrón) cortados en cuadraditos pequeños.
 • Pincel
 • Opcional papel brillante azul para simular el agua de la lluvia. Como todos sabéis en el otoño llueve mucho.


Tot preparat... som-hi!.

Todo preparado... ¡al ataque!
 
Sort que el paper era gruixut perquè el Marc ha decidit que hi havia moooltes fulles a l'arbre.

Suerte que el papel era grueso porque Marc ha decidido que el árbol tenía muuuuchas hojas. 
El resultat final de l'obra d'art.

El resultado final de la obra de arte.

14 d’oct. 2015

Inclusió i contes / Inclusión y cuentos

Els contes són una gran manera de treballar temes que, d'una altra manera, necessitarien explicacions llargues i no poc complicades.

Los cuentos son una gran manera de abordar temas que, de otra manera, necesitarían explicaciones largas y no poco complicadas.

Explicar-li a un nen de 6 anys la diversitat, la necessitat de conviure tots i considerar-la com un fet enriquidor i no un element a témer o menysprear no és feina fàcil.

Contarle a un niño de 6 años la diversidad, la necesidad de convivir con ella y considerar esta diversidad como un hecho enriquecedor y no algo a temer o despreciar no es tarea fácil.

Aquests són els contes que ens han agradat i hem explicat...

Estos son algunos de los cuentos que nos han gustado y hemos contado. 

Por cuatro esquinitas de nada
El senyor quadrat vol anar a casa dels senyors rodons però no passa per la porta!! L'arrodonim a ell? No! fem quadrada la porta!

El señor cuadrado quiere ir a casa de los señores redondos. ¡pero no pasa por la puerta! ¿Redondeamos al señor cuadrado? ¡No, hacemos cuadrada la puerta!

Aquest m'agrada especialment perquè parla d'adaptar l'entorn a les necessitats del senyor quadrat. No tant que l'hagin d'acceptar o que hagi de lluitar la seva diferència sinó que enfoca l'atenció en que el món, a vegades, s'ha d'adaptar a les especificitats d'algú perquè sino simplement no podrà fer el que ha de fer o vol fer.

Este me gusta especialmente porque trata sobre adaptar el entorno a las necesidades del señor cuadrado, no tanto que le tengan que aceptar o que tenga que luchar su diferencia, sino que enfoca simplemente el hecho de que no va a poder entrar si la puerta es redonda. Algunas veces hay que adaptar el mundo a las especificidades de alguien para que pueda hacer las cosas.

El cazo de Lorenzo

El Gerard (a la versió catalana el Lorenzo es diu Gerard) porta un cassó lligat i no se'l pot treure de cap manera, ha de conviure amb el cassó, amb tot el que comporta. Hi ha qui li posa difícil o simplement no fa res i hi ha qui l'ajuda.

Lorenzo tiene un cazo atado y no puede quitárselo de ninguna manera, tiene que convivir con él con todo lo que ello conlleva. Hay quien se lo pone difícil, simplemente no hace nada o quien le ayuda.

Encara només és un conte que li agrada fullejar i llegir, que algú porti lligat un cassó el te al·lucinat... ja l'exprimirem.

Aun solo es un cuento que le gusta hojear y leer, que alguien lleve atado un cazo le tiene alucinado, ya lo exprimiremos!

El Punt

La Vashti no sap dibuixar i no vol dibuixar, la mestra li diu que el seu full blanc és un ós polar enmig del gel. La Vashti s'enfada....

Vashti no sabe dibujar y no quiere dibujar, la maestra le dice que su hoja en blanco es un oso polar en mitad del hielo. Vashti se enfada.... 

Aquest conte ens ha donat molt joc. Fer un punt serveix realment d'alguna cosa? ser mestre en fer punts serveix d'alguna cosa? perquè la Vashti es passa el dia fent punts?

Este cuento nos ha dado mucho juego. ¿Hacer un punto sirve de algo? ¿Ser máster en hacer puntos sirve para algo? ¿Por qué Vashti se pasa el día haciendo puntos?

El que m'agrada especialment d'aquest llibre és que cada etapa de la vida et dona una lectura diferent i a cada moment pot suscitar una reflexió. Per a mi és la capacitat del docent en motivar i guiar. Tant de bo els meus fills tinguin la sort de trobar mestres com la de la Vashti.

Lo que me gusta especialmente de este cuento es que puedes extraer un pensamiento distinto en cada etapa de la vida. Para mi, en este momento, es la capacidad del docente en motivar y guiar. Ojalá mis hijos tengan la suerte de encontrar maestros como la de Vashti.


13 d’oct. 2015

Joc sensorial: massa esponjosa / Juego sensorial: masa esponjosa

Ja hem probat les masses fetes amb farina i sal, són sempre un èxit però aquest cop voliem provar noves textures.

Ya hemos probado las masas hechas con harina y sal, son siempre un exitazo, pero esta vez queríamos probar nuevas texturas.

El Marc està "obsessionat" amb les coses fines, va probant què és mes fi què ho és menys així que hem fet una massa tant fina com es pot inventar: midó de blat de moro (Maizena o Cornstarch o Cornflour, tot dependrà d'on el compreu) i escuma d'afaitar.

Marc está "obsesionado" con las cosas finas, va probando qué es más fino, qué no lo es tanto... así que hemos hecho una masa tan fina como se puede infentar: almidón de maíz (Maizena o Cornstarch o Cornflour, todo dependerá de donde lo compres) y espuma de afeitar.

Vaig posar els dos ingredients dins la caixa gran i....

Puse los dos ingredientes en la caja grande y...

Van començar tocant amb molta prudència.. Al Marc li vàren encantar els dos ingredients: - mira mama que finets, toca toca!!! -  anava dient.

Empezaron tocando con mucha prudencia... A Marc le encantaron los dos ingredientes: - mira mama que suaves, toca toca!! - decía.

La prudència va durar més aviat poc... La sensació inicial és peculiar perquè queda una massa especialment flonja.

La prudencia duró mas bien poco... La sensación inicial es peculiar porque es una masa especialmente esponjosa.


Vàrem descobrir que quan ja està tot el midó barrejat amb l'escuma i aquesta perd l'esponjositat, es converteix en una massa ideal per jugar amb motlles.

Descubrimos que cuando ya está todo el almidón mezclado con la espuma i ésta pierde la esponjosidad se convierte en una masa ideal para jugar con los moldes.


Van fer el pastís gran i el van tallar dues-centes vegades!!

Hicieron el pastel grande y lo cortaron unas doscientas veces!!6 d’oct. 2015

Joc de lògica / Juego de lógica

Aquest estiu hem descobert el Castle Logix, és un joc de lògica que requereix molt poca destresa manual cosa que el fa molt ideal per aquells que fan funcionar millor el cap que les mans, L'argument és molt senzill: hi ha uns blocs de fusta de diferents mides i formes i amb ells s'han de reproduir els models que hi ha a la llibreta, evidentment la dificultat augmenta a mesura que el joc avança.

Este verano hemos descubierto el Castle Logix, es un juego de lógica que requiere muy poca destreza manual, cosa que lo hace ideal para aquellos a los que les funciona mejor la cabeza que las manos. El argumento es muy simple: hay unos bloques de madera de diferentes tamaños y formas y con ellos hay que reproducir los modelos de una libreta. Evidentemente la dificultad aumenta a medida que el juego avanza.Al Joan li va agradar molt i el va fer en tres tardes, però per al Marc va ser una mica excessiu, podriem dir que l'edat òptima seria entre 4 i 7. El vaig trobar molt molt interessant i encara que sigui per a una persona hi poden jugar dues (ben avingudes) perfectíssimament. He d'admetre que jo també hi vaig jugar una estona!

A Joan le gustó mucho y lo hizo en tres tardes, pero para Marc fue un poco excesivo, se podria decir que la edad óptima seria entre 4 y 7 años. Considero que es un juego muy muy interesante y aunque sea para una persona pueden jugar dos perfectísimamente. Tengo que admitir que yo también jugué un rato!


Si el vols comprar...
Para comprarlo...

5 d’oct. 2015

La ludoteca del Parc de la Ciutadella

No se si heu anat mai a aquesta meravella de ludoteca, no és que sigui especialment gran ni especialment .... però és una perla. Nosaltres ens ho hem passat molt i molt bé cada cop que hi hem anat.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...